Strani

2.2.09

Negativno mnenje o računovodskih izkazih za Medicinsko knjižnico

V medijih je odmevala revizija Medicinske fakultete UL, ki je v celoti dostopna tu. (pdf) Za leto 2006 ji je Računsko sodišče namreč izreklo negativno mnenje o računovodskih izkazih. Knjižnica bo tako od 24.1.2009 do 8.3.2009 zaprta! Originalna novica je dostopna tu. Kritika, ki se tiče le knjižnice Medicinske fakultete, pa je naslednja:


 • citiram:"...fakulteta na dan 31. 12. 2006 ni popisala knjižničnega gradiva v nabavni vrednosti 1.575.287 tisoč tolarjev (6.573.556 evrov)..."

V členu 2.3.1.1.e navajajo naslednje: • citiram:"...Fakulteta je 31. 12. 2006 med osnovnimi sredstvi kot drobni inventar izkazala tudi knjige v nabavni vrednosti 1.575.287 tisoč tolarjev. Centralna medicinska knjižnica je glavni popisni komisiji fakultete posredovala podatke o stanju knjižničnega gradiva, ki so temeljili na podatkih iz računalniške evidence v letu 2006 pridobljenih enot gradiva (katalog se dnevno dopolnjuje) in na podatkih o številu enot odpisanega knjižničnega
  gradiva v letu 2006. Stanja knjižničnega gradiva, izkazanega v klasičnih in računalniških inventurnih knjigah, fakulteta v preteklosti nikoli ni uskladila z dejanskim stanjem, čeprav bi v skladu z 38. členom ZR morala opraviti fizični popis gradiva in ustrezno uskladitev stanja najmanj vsakih pet let...."

Fakulteta tu pojasnjuje, da načrtuje fizični popis knjižničnega gradiva v leto 2011 in je v ta namen pripravila Globalni protokol za izvedbo fizičnega popisa. V januarju 2009 pa naj bi bil izdelan dvoletni načrt dela nedokončanih postopkov, potrebnih za realizacijo fizičnega popisa vseh enot gradiva v Centralni medicinski knjižnici.

V členu 3.2.1.2.c navaja Revizija naslednjo ugotovitev: • citiram:"...Fakulteta je v obdobju, na katerega se nanaša revizija, zaposlenimv knjižnici obračunavala dodatek za deljen delovni čas v višini od 7 do 20 odstotkov od osnove, sestavljene iz osnove plače in ostalih dodatkov. Dodatek je zaposlenim obračunala za vse ure rednega dela, čeprav so zaposleni opravljali delo v deljenem delovnem času v povprečju le en dan v tednu. Ocenjujemo, da je fakulteta v letu 2006 zaradi uporabe napačne višine dodatka, previsoke osnove za obračun dodatka ter prevelikega števila ur, za katere je zaposlenim v knjižnici priznala dodatek, obračunala 7.969 tisoč tolarjev preveč dodatka za deljen delovni čas.


Ukrep fakultete je bil naslednji: • citiram:"...Dekan je predpisal način evidentiranja prisotnosti na delu in opravljanja različnih vrst del (pedagoško in raziskovalno delo oziroma zdravstvena dejavnost) na različnih podlagah (redno delo, dopolnilno delo, nadurno delo, dežurstvo). Predstojnikom inštitutov in kateder je odredil, da morajo obrazec Evidenca opravljenih ur izpolnjevati mesečno za vsakega zaposlenega ter ga dostaviti računovodstvu hkrati z mesečnim poročilom o
  prisotnosti, ki je podlaga za obračun plače zaposlenega..."


Računsko sodišče je tako predložilo zahtevo po predložitvi odzivnega poročila, ki ga mora Medicinska fakulteta UL poslati v roku 90 dni po prejemu revizijskega poročila. (23.12.2008 je začela teči ura).


Zanimivo pa je predvsem to, da Računsko sodišče opozarja, da pri opravljanju popisa osnovnih sredstev (točka 2.3.1.1.e - glej malo višje!) – pojasnila fakultete, podana v zvezi z aktivnostmi glede fizičnega popisa knjižnega gradiva ne zadostujejo.


Moram opozoriti, da je popis fizičnega gradiva projekt, ki zahteva veliko dela, energije, sodelovanja ipd. Hočeš nočeš pa je popis obvezen po Zakonu o računovodstvu, kjer se Računsko sodišče sklicuje na famozni 38.člen. Citiram: • "Ne glede na 36. člen tega zakona pravna oseba lahko popisuje knjige, filme, fotografije, arhivsko gradivo, kulturne spomenike, predmete muzejske vrednosti, likovne umetnine in predmete, ki so posebej zaščiteni kot naravne in druge znamenitosti v daljših obdobjih, vendar obdobje med zaporednima popisoma ne sme biti daljše od petih let."


V kratkem bo pripravljen 2.del na temo Računskega sodišča, v katerem bomo prikazali še eno ljubljansko in eno gorenjsko knjižnico, ki ji je bilo izrečeno mnenje. Kakšno?


Stay tuned!4 komentarji:

 1. Zdi se mi nesprejemljivo, da se knjižnica kar zapre! Zakaj niso kar cele fakultete zaprli? Kako lahko fakulteta deluje brez knjižnice?

  Glede 38. člena pa je treba stavke do konca prebrati. "...oseba lahko popisuje...v daljših obdobjih, vendar ..ne ...daljše od petih let." Torej ni treba vsako leto ampak vsaj na pet let. Čeprav je tukaj nejasno, kaj pomeni "popisuje".

  OdgovoriIzbriši
 2. Se strinjam, da je zaprtje tako pomembne knjižnice nesprejemljivo. Vendar mi je popolnoma jasno tudi, da drugače pač ne gre.

  Fakulteta seveda lahko deluje brez knjižnice, kar spomnite se primera Primorske univerze (/sarkazem off).

  Ne razumem pa tvojega odziva na 38. člen. Ti zagotavljam da (skoraj vedno) preberem do konca. Še vedno trdim (dokler mi nekdo ne dokaže nasprotno), da je 38.člen sporen zaradi besede "lahko". :)

  Tilen

  OdgovoriIzbriši
 3. 38. člen: " . . . pravna oseba lahko popisuje knjige, filme, . . . v daljših obdobjih, vendar obdobje med zaporednima popisoma ne sme biti daljše od petih let."

  - ne beri: "lahko popisuje"
  ampak
  - beri: "lahko . . . v daljših obdobjih" (vsaj tako tolmači inšpekcija, zakonodajalec pa si očitno s sintakso ni belil glave - pa saj, kdaj pa so že pravniki obvladali slovenščino???!!!)
  Tilen ima glede tega prav!

  popis pa je opredeljen v 36. členu: Pravne osebe ob koncu leta obvezno usklajujejo stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev z dejanskim stanjem, ugotovljenim s popisom (inventuro).

  OdgovoriIzbriši
 4. V bistvu sem naknadno ugotovil, da nimam prav. :) Piše že, da "lahko"...piše tudi, da v "daljših obdobjih", vendar je dejansko tu ključnega pomena zadnji del stavka, kjer piše "ne sme biti daljše od petih let"!

  :)

  OdgovoriIzbriši