Strani

5.2.20

Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS: Načrt dela 2020 - 2021

Glede na rezultate spletne ankete, ki jo je v začetku januarja 2020 izvedel Biblioblog, vsaj 25 oseb, ki jih zanima knjižničarstvo, meni, da ZBDS potrebuje delujočo Sekcijo za izobraževanje in kadre (SIK). Sekcija je pred leti že imela več kot 50 članov. Sedaj pa žal ne deluje in se vanjo ni možno niti vpisati (torej ima trenutno 0 članov). Želimo si, da bi ZBDS čimprej na svoji spletni strani omogočil pristopno izjavo za članstvo v SIK.

Glede na to, da bo leto 2021 volilno leto v ZBDS (trenutno vodstvo ima mandat 2017-2021), bi bilo dobro, da do takrat že delujejo vse sekcije.

Če sekcija ne bo delovala, ne bo sprejetega programa za leto 2021 (oddan mora biti do 30. novembra 2020). Ker je volilno leto šele leta 2021, bo tako brez delujoče sekcije program mogoč šele za leto 2022, kar pomeni še 2 leti nedelovanja sekcije!  O izobraževanju knjižničarjev smo na Biblioblogu že govorili pred točno 11 leti! Opozorimo še na 76. člen statuta ZBDS, ki pravi: Strokovni odbor lahko predlaga ukinitev sekcije, če je v obdobju zadnjega leta delovanja imela manj kot 10 članov.
SIK najprej potrebuje predsednika_co. Biblioteam bo zato čimprej predlagal tudi kandidata_ko za predsednika_co oz. koordinatorja_ico, ki je pripravljen_a sprejeti vodenje SIK za eno leto. Zbiramo tudi prijave za člane izvršnega odbora. Delovanje SIK pa bo bolj transparentno, če bo že imel načrt dela. Zato smo člani Biblioteama pripravili tudi osnutek programa dela SIK za leto 2020:


Sekcija za izobraževanje in kadre ZBDS

Načrt dela 2020 – 2021
(osnutek)Sekcija  proučuje in razrešuje teoretična in praktična vprašanja na področju izobraževanja in usposabljanja za knjižničarje in informacijske strokovnjake na podlagi raziskav in strokovne prakse. Služi knjižničarjem, učiteljem informacijske znanosti, praktikom in vodilnim, ki so odgovorni za izobraževanja. Ustrezno izobraženi, ustrezno usposobljeni strokovnjaki, ki se nenehno učijo, so pogoj za učinkovite informacijske storitve. Izobraževanje in usposabljanje za knjižnične in informacijske storitve zadeva vse sekcije ZBDS in zahteva usklajevanje in sodelovanje z njimi in drugimi mednarodnimi in regionalnimi združenji, ki imajo podobno poslanstvo. (Povzeto po IFLA, Education and Training Section https://www.ifla.org/set)

Naši cilji so:
 1. vzpostaviti delovanje sekcije,
 2. pridobiti nove člane sekcije in njenega izvršnega odbora,
 3. predlog za kandidata za predsednika za novo mandatno obdobje 2021-2024,
 4. priprava programa dela 2021-2022,
 5. sodelovanje z vsemi področnimi društvi in drugimi sekcijami ZBDS za delitev informacij in področij dela,
 6. sodelovanje s sorodnimi organizacijami v Sloveniji (Združenje splošnih knjižnic, ...) ter iskanje možnosti za sodelovanje v tujini (IFLA, ALA, LIBER, ...),
 7. izdelava okvirnega seznama področij, kjer je premalo kvalitetne ponudbe izobraževanj.
Da bi lažje dosegli cilje, bomo delovali na različne načine:
 1. izdelava seznama oseb, ki so ali želijo biti aktivne na tem področju,
 2. komunikacija z vsemi člani področnih društev ZBDS ter člani drugih sekcij in njihovih izvršnih odborov,
 3. informacijska podpora delovanju sekcije (spletna stran, spletni sestanki, predloge za dokumente, FB),
 4. zagovorništvo in promocija na vseh ravneh,
 5. delovanje brez stroškov za ZBDS, saj je finančni načrt za leto 2020 že sprejet.


Postopek za izvolitev predsednika in kandidatov IO je precej zapleten, vključuje vsaj 2 organizaciji in ob nedelujoči sekciji brez članov vsebuje kar nekaj zapletov:
 1. Najprej mora SIK dobiti predsednika. Kandidata za predsednika SIK voli Občni zbor ZBDS - ta pa je po naših podatkih načrtovan v maju. Kandidacijski postopek vodi in izvaja Upravni odbor ZBDS. Kandidacijski postopek poteka najmanj dva meseca ter se zaključi z oblikovanjem predloga liste kandidatov najkasneje 14 dni pred izvedbo volilnega občnega zbora. Če bo ta res v maju, lahko razpis traja v dveh mesecih februar in marec. Kandidate pa kandidirajo bibliotekarska društva (DBL). Kandidati morajo biti tudi potrjeni s strani predsedstev društev (DBL) in se morajo s kandidaturo strinjati.
 2. SIK mora imeti člane. Trenutno jih nima, ker ni mogoča prijava. Za to je potrebna aktivacija pristopne izjave preko obrazca na strani ZBDS.
 3. Izvršni odbor (IO) SIK. Delo sekcije koordinira največ 7 članski IO, ki ga predlaga predsednik (6 članov + predsednik). Predlog članov IO potrdi Strokovni odbor ZBDS. Kandidate za člane IO predlagajo izmed članov SIK (trenutno jih ni!) 
 4. Predsednik SIK skupaj s člani IO SIK pripravi program delovanja SIK in ga posreduje predsedniku ZBDS in podpredsednikoma do 30. novembra.

Imate kakšne pomisleke ali dodatne predloge? Vas zanima sodelovanje v Sekciji za izobraževanje in kadre ZBDS? Prosimo pošljite jih na info@biblioblog.si!

2 komentarja: