Strani

31.10.10

Slovenskega bibliotekarja blog – Anketa (1)

27. in 28. oktobra 2010 je potekalo v Ljubljani 4. skupno strokovno posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice ZBDS s krovnim naslovom Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov z nadvse bogatim in zanimivim
programom
in dobro udeležbo. Med udeleženci smo skušali z anketo dobiti odgovore na vprašanje Katere vire in kako uporabljajo za svoje osebne strokovne potrebe slovenski bibliotekarji?

Med 203 udeleženci posvetovanja je bilo 136 knjižničarjev (67%), anketni list s 13 vprašanji je izpolnilo in vrnilo tri četrtine (109, vendar sta od tega dva anketna lista neuporabna), zato lahko ocenimo odzivnost na anketo (78,7%) kot zelo dobro. Veseli me, da je bilo prisotnih tudi 7 študentov, vendar tega števila v prikazih nismo nikjer upoštevali kot posebno kategorijo.Prikaz 1 - Struktura knjižničarjev glede na vrsto knjižnice

Od 136 prisotnih knjižničarjev je bilo 76 visokošolskih, 40 specialnih. 4 splošni in 16 iz Narodne in univerzitetne knjižnice.

Spol / Starost do 30 let 31 do 50 let nad 50 let skupaj
ženske 10 55 23 88    (82,2%)
moški 3 12 4 19    (17,7%)
skupaj 13 67 27 107   (100%)

Tabela 1 - Struktura respondentov po spolu in starostnih skupinah

Deset vprašanj je vezanih na navedeno problematiko uporabe z bibliotekarsko stroko povezanih virov, prvi dve vprašanji pa sta demografski - spol in starostna skupina.
Med 107 respondenti je 82% bibliotekark in 18% bibliotekarjev, izrazito pa prevladujejo ženske v starostni skupini od 30 do 50 let (51% vseh respondentov oz. 62% med ženskami), moških pod 30 let ali nad 50 let je komaj "za vzorec".

Izsledke ankete bomo predstavili po tematskih sklopih v nekaj objavah, prva bo skušala prikazati odnos slovenskih bibliotekark in bibliotekarjev do blogov in bloganja. Ker gre za relativno majhne številke, bomo podatke podajali predvsem v absolutnih številkah in ne v odstotkih, saj bo tako laže dojeti, kako "nepomemben" vir je blog.

Relativno majhno število nas bere bibliotekarske bloge, skupaj samo 34 (31,7%). Po pričakovanjih bere bloge v starostni skupini do 30 let največ respondentov, kar polovica žensk in vsi moški, v starostni skupini nad 50 let pa polovica moških in le dobra desetina žensk. V srednji starostni skupini je več bralk blogov (32,7%) kot moških bralcev (25%).


Spol / Starost do 30 let 31 do 50 let nad 50 let skupaj
ženske 5 18 3 26
moški 3 3 2 8
skupaj 8 21 5 34

Tabela 2 - Sledenje in branje bibliotekarskih blogov


Spol / Starost do 30 let 31 do 50 let nad 50 let skupaj
ženske 2 2 1 5
moški 3 1 1 5
skupaj 5 3 2 10

Tabela 3 - Pisanje in objavljanje lastnega bloga

Svoj lastni blog objavlja skupaj 10 bibliotekark in bibliotekarjev. Število blogov, ki jih pišemo, je relativno majhno, zanimivo pa je, da so bibliotekarji v tem pogledu dosti bolj korajžni in produktivni (moških je le 18%, vendar pišejo kar polovico blogov). V nasprotju s pričakovanjem je malo avtorjev v srednji, to je demografsko sicer najmočnejši skupini. Poleg teh osebnih blogov smo našteli še 4 bloge knjižnic.

Dve vprašanji (12. in 13.) ugotavljata, koliko bibliotekarji poznajo tuje in slovenske bibliotekarske bloge in kako jih ocenjujejo.


ne poznam so slabi in nezanimivi so dobri in zanimivi lahko bi jih bilo več zapravljanje časa bloge tudi komentiram
ženske 57 1 30 10 4 9
moški 8 0 9 0 2 5
skupaj 65 1 39 10 6 14

Tabela 4 - Kako ocenjujete tuje bibliotekarske bloge? (Izberete lahko več odgovorov)

Presenetljivo je število tistih, ki ne poznajo nobenega tujega bibliotekarskega bloga (65 respondentov oz. skoraj 61%), pri čemer je število nepoznavalcev med ženskami večje (64%) kot med moškimi (42%). Slabih ocen skoraj ni (samo ena), kar 34% ocenjuje tuje bloge kot dobre in zanimive. Vsak deseti si želi, da bi bilo tujih bibliotekarskih blogov še več. Presenetljivo je šest mnenj, da je branje blogov zapravljanje časa. Med nami je 14 takih, ki tuje bloge tudi komentirajo.


ne poznam so slabi in nezanimivi so dobri in zanimivi lahko bi jih bilo več zapravljanje časa bloge tudi komentiram
ženske 41 7 18 24 3 4
moški 8 0 6 7 2 6
skupaj 49 7 24 31 5 10

Tabela 5 - Kako ocenjujete slovenske bibliotekarske bloge? (Izberete lahko več odgovorov)

Nekoliko manjše kot pri tujih blogih je število tistih, ki ne poznajo nobenega slovenskega bloga (49 respondentov oz. 45,8%), pri čemer je število nepoznavalcev med ženskami podobno, kot pri tujih, še vedno večje (46,5%) kot med moškimi (42%), vendar se razlika nekoliko zmanjša. Slabih ocen imajo slovenski blogi mnogo več, kot tuji. Kar sedem jih je, kolegice so tokrat mnogo bolj kritične, vse negativne ocene so ženske, nobene moške. Samo 24 ocen je "so dobri in zanimivi" (pri tujih 39), zato pa je dosti bolj izrazita želja po večjem številu slovenskih bibliotekarskih blogov (31, pri tujih pa samo 10). Pet mnenj sodi, da je to zapravljanje časa (pri tujih 6). Slovenske bloge komentira 10 anketirancev, pri čemer so kolegi mnogo aktivnejši od bibliotekark. Zanimivo pa je, da komentirajo bibliotekarke tuje bloge dvakrat toliko kot slovenske (9 tujih in samo 4 slovenske), moški pa v obeh primerih skoraj enako).

Povzetek: med 107 anketiranci

 • samo 32% bere bibliotekarske bloge
 • svoj blog jih piše 10 (in še 4 za svojo knjižnico)
 • 14 bloge komentira
 • 61% ne pozna nobenega tujega bibliotekarskega bloga
 • 46% ne pozna nobenega slovenskega bibliotekarskega bloga
 • bibliotekarke se prej odločijo za komentiranje tujega bloga, kot za slovenskega
 • 6 mnenj, da je sledenje bibliotekarskim blogom zapravljanje časa
 • ocena slovenskih blogov je bistveno slabša od ocene tujih blogov (več slabih in manj dobrih ocen)
 • 29% želi več slovenskih bibliotekarskih blogov
 • želja po večjem številu blogov je izrazitejša pri slovenskih in manj pri tujih
Kaj menite?
Nadaljevanje: Katere vire uporabljajo bibliotekarji?

3 komentarji:

 1. @ Biblioblog: Najprej Hi5 za anketo!

  Tako kot potrebujemo več promoviranja (izobraževanja) za uveljavitev odprtega dostopa, bi bila koristna podobna aktivnost tudi pri uveljavljanju blogov (strokovnih blogov v celoti in bibliotekarskih zlasti). Sprožimo pobudo za ustanovitev slovenskega portala strokovnih/znanstvenih blogov!

  OdgovoriIzbriši
 2. Upoštevanja vredna pobuda, sem za!

  OdgovoriIzbriši