Strani

12.7.18

Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit

Univerza v Ljubljani Filozofska fakulteta objavlja Razpis za vpis v
ŠTUDIJSKI PROGRAM ZA IZPOPOLNJEVANJE IZ BIBLIOTEKARSTVA smer IZPOPOLNJEVANJE IZ BIBLIOTEKARSTVA ZA BIBLIOTEKARSKI IZPIT (ŠPIK-B) v študijskem letu 2018/19

Cilji smeri programa
Temeljni cilj smeri študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B) je, da slušatelje seznani z delom v knjižnici, jih usposobi za osnovne knjižnične naloge in jih pripravi na opravljanje bibliotekarskega izpita za bibliotekarja.

Način izvajanja smeri programa
Smer študijskega programa za izpopolnjevanje obsega 24 kreditnih točk (KT) oziroma 175 kontaktnih ur in traja razširjeni semester predvidoma od 19. oktobra 2018 do maja 2019. Program se izvaja kot izredni študij, predvidoma ob koncu tedna (v petek popoldne in soboto), izjemoma pa tudi med tednom. Organizirane oblike pedagoškega dela praviloma potekajo v prostorih fakultete (Aškerčeva cesta 2, Ljubljana).

Pogoji za vpis in merila za izbiro ob omejitvi vpisa
V smer študijskega programa Izpopolnjevanje iz bibliotekarstva za bibliotekarski izpit (ŠPIK-B) se lahko vpiše, kdor ima izobrazbo pridobljeno po študijskem programu prve ali druge stopnje, oziroma izobrazbo pridobljeno po študijskem programu, po katerem se pridobi izobrazbo, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi prve in druge stopnje. Pod enakimi pogoji se lahko vpisujejo tudi kandidati, ki so končali izobraževanje v tujini.

Predvideno število vpisnih mest je 10. Prednost pri vpisu imajo kandidati, ki imajo daljše delovne izkušnje z delom v knjižnici.

Stroški
Šolnina za š. l. 2018/19 znaša 800,00 €.

Prijave
Rok za pisne prijave z dokazili je 1. oktober 2018. Za prijavo je potrebno najprej izpolniti in oddati elektronsko prijavnico, ki je dosegljiva na povezavi: https://vis.ff.uni-lj.si/razpis_vnos_0_SPIK_B.asp.

Prijava bo šteta kot veljavna, ko bo natisnjena in podpisana prijavnica skupaj z vsemi potrebnimi prilogami v roku dostavljena na naslov: Filozofska fakulteta UL, Center za pedagoško izobraževanje, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana s pripisom »Prijava na razpis ŠPIK-B«. Priloge so: overjena fotokopija diplome (razen diplomanti FF UL, ki lahko priložijo neoverjeno fotokopijo), ustrezno potrdilo o spremembi imena oz. priimka (fotokopija), v kolikor se ime in/ali priimek na diplomi razlikuje od imena in/ali priimka na prijavnici, obrazec za ŠPIK-B – obrazec je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete: http://www.ff.uni-lj.si/dejavnosti/Center_za_pedagosko_izobrazevanje/Programi_za_izpopolnjevanje_PAI_VIS_OVD_SPIK_MENTORJI_6

Dodatne informacije
Predstavitveni zbornik programa je objavljen na spletni strani Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Informativni dan bo potekal v četrtek, 20.9.2018, ob 16.30 uri na Filozofski fakulteti v Ljubljani (predavalnica 528). Za vsa morebitna vprašanja lahko pokličete na tel. 01 241 10 49, pišete na mihaela.hojker@ff.uni-lj.si ali cpi@ff.uni-lj.si.

Predmetnik smeri programa za izpopolnjevanje


Zap. št.
Učna enota
Kontaktne ure
KT

Osnovni predmeti:


1
Sodobne informacijske sestavine knjižnične dejavnosti - B
25
3
2
Informacijski viri in storitve -B
20
3
3
Izgradnja knjižničnih zbirk -B
20
3
4
Obdelava knjižničnega gradiva - B
30
3
5
Osnove bibliotekarstva in organizacija knjižnic -B
20
3
6
Uporabniki informacijskih virov in storitev -B
20
3

Izbirni predmet 1:


1
Upravljanje knjižnic -B
20
3
2
Informacijsko opismenjevanje in bibliopedagoško delo -B
20
3

Izbirni predmet 2:


1
Specialno knjižničarstvo
20
3
2
Splošne knjižnice
20
3
3
Visokošolske knjižnice
20
3
SKUPAJ
175
24

Ni komentarjev:

Objavite komentar