Strani

20.9.16

Zbirnik odzivov na osnutek Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti: v času javne obravnave od 19. aprila do 19. maja 2016

Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani  PREDPISI V PRIPRAVI 2016

Objavilo Zbirnik odzivov (.XLS) (nazadnje spremenjeno 9. 8. 2016) na osnutek Pravilnika o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti: v času javne obravnave od 19. aprila do 19. maja 2016 (v postopku priprave sprememb in dopolnitev Pravilnika o imenovanju v strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, Uradni list RS, št. 9/09 in 108/11; v nadaljevanju veljavni pravilnik)

Nekaj zanimivih zapisov:

Ministrstvo je upoštevalo predlog, da se obdobja ne podaljšuje in tudi ne spreminja določbe 4. člena.
Osnutek sprememb pravilnika, ki določa strokovne nazive v knjižnični dejavnosti, je bil pripravljen v sodelovanju z zaposlenimi v različnih vrstah knjižnic ter z drugimi ustrezno usposobljenimi strokovnjaki. Tako je med drugim Komisija za podelitve nazivov v knjižnični dejavnosti (http://www.mk.gov.si/si/storitve/postopki/knjiznicna_dejavnost/), ki je na podlagi strokovnih kompetenc in izkušenj pri izvajanju pravilnika ter v skladu z nalogami, določenimi v pravilniku in v sklepu o imenovanju, podala predloge za potrebne spremembe določb. Osnutek pravilnika je na 68. seji dne 30. 3. 2016 obravnaval Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, ki ga je Vlada RS ustanovila kot strokovno-posvetovalno telo za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti. Besedilo osnutka pravilnika je bilo v sodelovanju s komisijo preoblikovano v skladu s prejetimi pripombami članov Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost ter tudi večkrat usklajevano z različnimi interesnimi skupinami s področja knjižnične dejavnosti oziroma njihovimi predstavniki. Da bi ministrstvo preverilo ustreznost predlaganih sprememb pravilnika, je pripravljeno besedilo dalo v javno obravnavo in o tem javno (eDemokracija, spletna stran Ministrstva za kulturo) in neposredno (dopis št. 0070-4/2016/3 z dne 18. 4. 2016 za: - Nacionalni svet za knjižnično dejavnost, Narodna in univerzitetna knjižnica, Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Združenje splošnih knjižnic, Nacionalni svet za kulturo, Kulturniška zbornica Slovenije, Združenje občin Slovenije, Skupnost občin Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Glosa in SVIZ) obvestilo zainteresirane deležnike. Besedilo pravilnika, ki je bilo v javni obravnavi, je na 69. seji dne 9. maja 2016 ponovno obravnaval tudi Nacionalni svet za knjižnično dejavnost. Ministrstvo za kulturo je želelo ustreznost predlaganih rešitev s čimvečjim številom predstavnikov strokovne in druge zainteresirane javnosti preveriti še na javni razpravi, ki je bila 18. maja 2016. Povabilo na javno razpravo je deležnikom posredovalo elektronsko 10. maja 2016 (dopis št. 0070-6/2016/24), prav tako je povabilo tudi javno objavilo in za javno objavo zaprosilo tudi stanovsko bibliotekarsko združenje. Poročila o dosedanjih postopkih v zvezi z izvajanjem in spremembo pravilnika Komisija za podelitve nazivov v knjižnični dejavnosti tudi redno javno objavlja v Knjižničarskih novicah in tako vso zainteresirano javnost med drugim seznanja tudi s predlogi za spremembo pravilnika.

Ministrstvo je predlog preučilo v odnosu do ostalih pripomb, prejetih med pripravo osnutka ter njegovo javno obravnavo, in se po posvetu s ključnimi deležniki s področja knjižnične dejavnosti glede na dejstvo, da je tipologija sistema SICRIS namenjena vrednotenju raziskovalne uspešnosti in njena uporaba v druge namene ne omogoča objektivnega vrednotenja (kot npr. dosežkov strokovnih knjižničarskih delavcev), odločila, da tipologije SICRIS za potrebe pravilnika ne prevzame.

Ni komentarjev:

Objavite komentar