Strani

14.2.12

Odgovor inšpektorata za kulturo in medije glede knjižnice Naklo

Na Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije sem 10. 2. 2012 glavni inšpektorici: Tamara Javornik poslal naslednje sporočilo:
Zasledil sem izjavo za javnost Mestne knjižnice Kranj.
http://www.kr.sik.si/povezave/naklo/
Zanima me, ali boste začeli z postopkom za inšpekcijski nadzor?

Danes sem dobil odgovor od R. M. Barić Bizjak inšpektorice - svetnice
Spoštovani!

Prejeli smo Vaš dopis z dne 10. 02. 2012 glede problematike krajevne knjižnice Naklo, ki deluje v sklopu Mestne knjižnice Kranj.
Dogajanje, ki ste ga izpostavili, se veže na 54. člen ZKnj-1, zato o njem odloča minister, pristojen za kulturo.
Zahvaljujemo se Vam za Vašo pobudo in Vas lepo pozdravljamo!

Kot knjižničarju in državljanu se mi zdi tak odgovor popolnoma nesprejemljiv! Je vsebinsko prazen, se izogiba odgovornosti ter namiguje na nekakšne nadaljnje postopke, ki sploh niso jasno določeni!

Več o inšpekcijskem nadzoru:
Inšpektorat izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakona o varstvu kulturne dediščine, Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, Zakona o knjižničarstvu in Zakona o medijih ter na njihovi podlagi izdanih podzakonskih in drugih aktov.

Zakon o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01)
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb Zakona o knjižničarstvu obsega (poleg obravnave posameznih prijav kršitev) redne, izredne in ponovne nadzore nad organiziranostjo javne službe, trajnim izpolnjevanjem pogojev za izvajanje knjižnične javne službe ter spoštovanjem določb posebne uredbe, s katero so določene osnovne storitve knjižnic, namenjene uporabnikom (posebej brezplačne), obratovalni čas in način poslovanja knjižnic.

Ni komentarjev:

Objavite komentar