Strani

4.11.11

Katere slovenske strokovne časopise beremo bibliotekarji?

Na strokovnem posvetovanju Zveze bibliotekarskih društev Slovenije Knjižnica: Odprt prostor za dialog in znanje smo skušali z anketo med udeleženci pridobiti odgovore na vprašanje Katere vire uporabljajo za svoje osebne strokovne potrebe slovenski bibliotekarji? Med približno 250 udeleženci posvetovanja je vprašalnik izpolnilo in vrnilo 53 prisotnih. Več o anketi in strukturi respondentov je bilo objavljeno v uvodnem delu prispevka Kako gledamo bibliotekarji na slovenske bibliotekarske bloge?

Na vprašanje Katere slovenske strokovne časopise s področja bibliotekarstva zasledujete? so odgovorili vsi respondenti. Vprašanje o strokovnih časopisih je bilo oblikovano gede na heterogeno ciljno publiko, torej knjižničarje iz vseh vrst knjižnic, zato je nabor obsegal štiri najpomembnejše naslove časopisov, ni pa zajel npr. Potujočih novice in študentskega glasila, ki izhajata neredno in sta med bibliotekarji zato tudi zelo malo znana. Primerjali smo branost tiskane in elektronske izdaje posameznega naslova, pa tudi odgovore tistih, ki berejo enakovredno obe izdaji.

Po branosti vodi tiskana izdaja revije Knjižnica, pri kateri je njena elektronska verzija samo eno tretjino toliko obiskana, tudi Knjižničarske novice, ki sledijo, so bolj brane v tiskani obliki, vendar branost elektronskih Knjižničarskih novic prekaša branost elektronske Knjižnice. Razkorak med branostjo tiskane in elektronske verzije je mnogo večji, kot je bil zabeležen z anketo med specialnimi in visokošolskimi knjižničarji v preteklem letu. Tudi Organizacija znanja je v tiskani izdaji mnogo bolj brana kot elektronska različica. Presenetljivo majhna zabeležena branost Šolske knjižnice, ki izhaja samo v tiskani obliki, je posledica majhne prisotnosti šolskih knjižničark na posvetovanju – druge knjižničarke in knjižničarji po njej bolj malo posegajo.

  Predvsem tiskana
izdaja
Predvsem elektronska
izdaja
Tiskana in elektronska
izdaja
Knjižnica 29 10 10
Knjižnčarske novice 24 17 3
Organizacija znanja 17 7 4
Šolska knjižnica 8 / / / /
drugo 0 4 3

Branost strokovnih časopisov glede na medij (absolutno število)

Branost strokovnih časopisov glede na medij (absolutno število, anketiranci so lahko označili več odgovorov)

Slovenskih strokovnih časopisov ne berejo trije anketiranci – dva moška in ena ženska. En naslov prebirajo štirje anketiranci, 15 po dva naslova, 26 tri naslove, 5 štiri naslove in samo eden vse štiri in še kaj drugega. Seznam navedenih naslovov ni zadoščal trem respondentom, ki so označili še "Drugo".

Koliko naslovov slovenskih strokovnih časopisov berete? (v odstotkih)

Zaradi slabega odziva na anketo (21% udeležencev je izpolnilo in oddalo anketni list) anketa žal ne daje zanesljivih in želenih rezultatov.

Ni komentarjev:

Objavite komentar