Strani

28.2.08

NUK II ?

Menimo, da glede na ugotovitve v obdobju, na katerega se nanaša revizija, obstaja veliko tveganje, da projekt UKL/NUK II ne bo uresničen v predvidenem obsegu in časovnih ter finančnih okvirih. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ne zagotavlja pogojev za uspešno in učinkovito izvedbo projekta gradnje UKL/NUK II, kar ne daje zadostnih zagotovil, da bo cilj, to je gradnja prve faze UKL/NUK II do leta 2011, dosežen.

Tole je mnenje računskega sodišča. Škoda ker ne poziva na odstope. Javnost zdaj lahko, strokovnjaki pa MORAMO pozivati na spremembo stanja.

2 komentarja:

 1. Ministrstvo mora v odzivnem poročilu predložiti:
  • oceno tveganj izvedbe projekta gradnje UKL/NUK II, ki bo vsebovala navedbo tveganj z ocenjeno stopnjo verjetnosti uresničitve posameznega tveganja ter njegovim vplivom na izvajanje projekta, vključno z navedbo ukrepov;
  • poročilo o uresničevanju terminskega načrta, ki je sestavni del dokumenta identiikacije
  investicijskega projekta, z natančnim opisom poteka izvajanja aktivnosti projekta gradnje prve faze UKL/NUK II; pri tem mora ministrstvo še posebej izkazati že izvedene in še načrtovane aktivnosti za prenos lastništva parc. št. 305 ter pridobivanje potrebnih soglasij;
  • dopolnjen terminski načrt prve faze gradnje UKL/NUK II;
  • okvirni terminski in inančni načrt za dokončanje druge in tretje faze gradnje UKL/NUK II.

  Terminski načrt mora biti pripravljen tako, da bo iz njega razvidna vsaj:
  • izvedba vseh aktivnosti, z navedbo začetka in zaključka izvajanja posamezne aktivnosti, določenih vsaj z mesecem v posameznem letu,
  • odgovorna oseba oziroma izvajalec posamezne aktivnosti,
  • strošek izvedbe posamezne aktivnosti.

  OdgovoriIzbriši
 2. Za uspešno in učinkovito izvedbo projekta gradnje UKL/NUK II ministrstvu priporočamo, naj:
  • nadaljuje z aktivnostmi, ki jih je pričelo izvajati med revizijo in ki bodo pripomogle k uspešni in
  učinkoviti izvedbi projekta UKL/NUK II;
  • dopolni manjkajočo in uredi celotno dokumentacijo tako, da bo v prihodnje zagotovljeno upravljanje z dokumentarnim gradivom, ki bo omogočalo vzpostavitev transparentnega časovnega in
  vsebinskega pregleda aktivnosti;
  • vzpostavi takšno kadrovsko-organizacijsko strukturo projekta, ki bo jasno določala vloge in pristojnosti vseh akterjev, vpletenih v projekt gradnje UKL/NUK II;
  • v sodelovanju z MOL zagotovi lokacijo za gradnjo vseh faz projekta UKL/NUK II ter pridobi
  potrebna soglasja.

  OdgovoriIzbriši