Strani

11.5.15

Ministrstvo za Kulturo je objavilo Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu

Ministrstvo za Kulturo je objavilo Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu (pdf in tif).

Rok za pripombe in odzive: 5. 6. 2015 (na gp.mk(at)gov.si ali po pošti na naslov Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana). Spremni dopis

Nekaj zanimivih odlomkov:

Veljavni Zakon o knjižničarstvu v 9. členu določa le možnost povezovanja knjižnic (zveze knjižnic), kar pomeni, da povezovanje v stroki omejuje le na ozek krog knjižnic.

Ker je obstoječi postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev, izdajanja mnenj in odločb o razvitosti knjižnic dolgotrajen in zapleten, je potrebno postopek poenostaviti in namesto izvajanja posebnih meritev ugotavljanje doseganja pogojev vezati na statistične podatke, ki jih morajo knjižnice, ki izvajajo knjižnično javno službo, letno posredovati nacionalni knjižnici.

Ker vrsta in raven izobrazbe strokovnih knjižničarskih delavcev nista bili urejeni na ravni zakona, je to predstavljalo oviro za sprejem pravilnika o bibliotekarskem izpitu in se slednji še vedno izvaja na osnovi predpisa (samoupravnega sporazuma) iz leta 1980. Z zakonsko določitvijo ravni in vrste izobrazbe strokovnih knjižničarskih delavcev se na eni strani omogoči sprejem pravilnika o bibliotekarskem izpitu ter na drugi strani določi pogoje za vstop v stroko, primerljive z drugimi evropskimi državami in v skladu z razvojnimi trendi na področju knjižničarstva.

Glede na navedeno je smiselno in nujno takoj odpraviti še neustrezna zakonska določila, ki zadevajo ugotavljanje usposobljenosti za vzajemno katalogizacijo, in to prepustiti pravilom in standardom stroke.

Glede na določilo 49. člena Zakona o knjižničarstvu o sestavi Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost ima slednji 13 članov, v primeru ustanovitve nove ali novih javnih univerz bi se število članov še povečalo. Zaradi zagotovitve večje operativnosti delovanja organa se je pokazala potreba po zmanjšanju števila članov, zaradi potrebe po enakomerni strokovni pokritosti področij delovanja knjižnic in knjižničnega sistema pa tudi potreba po drugačni opredelitvi predlagateljev kandidatov za člane sveta.

DOSEDANJE SODELOVANJE JAVNOSTI PRI PRIPRAVI ZAKONA
V okviru postopka priprave novele je bila že opravljena vrsta strokovnih pogovorov z večino deležnikov, ki jih nujne spremembe zadevajo. Priprava zakona je potekala na podlagi usmeritev, ki jih je potrdil Nacionalni svet za knjižnično dejavnost (strokovno in posvetovalno telo Vlade RS za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti) na 50. seji 24. septembra 2012. Ministrstvo za kulturo je prvi predlog besedila sprememb in dopolnitev zakona predstavilo članom Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost 18. junija 2013 na 54. seji. V zvezi z določbami o osebnih podatkih je potekalo tudi predhodno usklajevanje z Informacijsko pooblaščenko (sestanek 27. marca 2013, pisni odziv 20. junija 2013). Skladno s prejetimi pripombami je posebna strokovna komisija oblikovala spremenjeno besedilo, ki ga je Ministrstvo za kulturo dalo v javno obravnavo 15. januarja 2014 z objavo na spletni strani ministrstva ter z objavo dokumentov na portalu e-demokracija. V razpravo so bili z neposrednim povabilom k predložitvi pripomb in posredovanjem mnenja vključeni:
- nevladne organizacije,
- predstavniki zainteresirane javnosti,
- predstavniki strokovne javnosti,
- združenja občin.

Nekaterih vprašanj v času priprave predloga ni bilo mogoče uskladiti. Tako npr. reprezentativna združenja občin nasprotujejo (poleg določb za pogoje za direktorje splošnih knjižnic, ki smo jih na njihovo pobudo umaknili iz predloga sprememb) predvsem določbam o prekrških. Prav tako smo v fazi usklajevanja iz besedila umaknili predlog, da bi uzakonili, da morajo knjižnice na podlagi zakona nabavo knjižničnega gradiva načrtovati strateško, na predlog Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost z dne 11. 9. 2014 pa smo predlogu dodali spremembe določb, ki se nanašajo na ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje knjižnične dejavnosti kot javne službe in vodenje razvida knjižnic, in jih v mesecih oktobru in novembru 2014 dodatno uskladili s predstavniki vseslovenskih oz. nacionalnih organizacij s področja knjižnične dejavnosti. Med obravnavo predloga je bilo ugotovljeno tudi, da bi si nekatere vrste knjižnic želele, da bi bile določbe zakona oblikovane bolj po njihovih potrebah in pričakovanjih, kar pa v zakonu, ki knjižnično javno službo opredeljuje za vse vrste knjižnic, ni niti smiselno niti ni mogoče. Prav tako tudi ni mogoče upoštevati predloga, da bi v 8. členu aktualnega zakona, ki določa pravice uporabnikov, vključili določbo o možnosti plačila uporabnikov, ki je že vključena v 51. členu zakona.

Ni komentarjev:

Objavite komentar