Strani

6.4.09

Anketa "Koliko ljudi deluje na področju knjižnične dejavnosti na Ministrstvu za kulturo?"

V zadnji anketi smo vas povprašali o številu ljudi, ki na Ministrstvu za kulturo skrbijo za dobrobit knjižničarske stroke.

Vaši odgovori so po pričakovanju razpršeni po ponujeni lestvici.


0 0 (0%)
1 2 (20%)
2 2 (20%)
3 2 (20%)
več kot 3 1 (10%)
Ne sanja se mi. 3 (30%)

Kaj lahko razberemo iz teh razgovorov? Da je šlo v 90% za ugibanje in da je dokaj žalostno, da ne vemo ne samo koliko ljudi tam deluje in še manj kdo so pravzaprav ti ljudje!!

Vprašanje je bilo pravzaprav retorično, kajti "pravega" odgovora sploh nismo ponudili. Pravilen odgovor je PREMALO!!

Na Ministrstvu za kulturo deluje nek organ imenovan Direktorat za umetnost in znotraj tega deluje Sektor za knjigo in knjižničarstvo. Njihov nabor dejavnosti je precej širok in obsega, citiram,:

# oblikovanje in spremljanje zakonodajne ureditve s področja knjižnične dejavnosti,

# spremljanje in analiziranje razmer na področju knjižnične dejavnosti, priprava meril za (so)financiranje kulturnih projektov in programov s področja knjižnične dejavnosti, analiz, informacij, poročil in drugih gradiv za lastne potrebe ter potrebe vodstva ministrstva, drugih notranjih organizacijskih enot in organov v sestavi ministrstva,

# priprava predlogov gradiv s knjižničnega področja, ki jih obravnavajo Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije ter njuna delovna in svetovalna telesa, oblikovanje mnenj k takšnim predlogom gradiv,

# priprava strokovnih in pravnih podlag s področja knjižnične dejavnosti,

# priprava razvojnih projektov za uveljavitev kulturne politike s področja knjižnične dejavnosti,

# oblikovanje in sprožanje pobud ukrepov za spodbujanje razvoja nacionalne knjižnice, splošnih knjižnic in specialnih knjižnic v kulturnih ustanovah ter sodelovanja knjižnic v vzajemnem bibliografskem sistemu,

# sodelovanje z drugimi državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter s Centrom za razvoj knjižnic pri Narodni in univerzitetni knjižnici glede vprašanj sistema javne službe na področju knjižnične dejavnosti,

# sodelovanje z domačimi in mednarodnimi vladnimi in nevladnimi strokovnimi organizacijami, združenji ter njihovimi delovnimi ali strokovnimi telesi s področja knjižnične dejavnosti,

# priprava predlogov letnih in večletnih načrtov (so)financiranja kulturnih programov in projektov s področja knjižnične dejavnosti,

# samostojno opravljanje in sodelovanje pri izvajanju proračuna v delu, iz katerega se zagotavljajo sredstva za (so)financiranje kulturnih programov in projektov s področja knjižnične dejavnosti,

# sprotno in periodično ocenjevanje namena, zakonitosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev na področju knjižnične dejavnosti,

# vodenje predpisanih evidenc in sodelovanje pri oblikovanju skupnih podatkovnih baz.Potegnimo torej tu črto. Pravilen odgovor ankete je 1. Ta 1 je gospa mag. Tatjana Likar, ki je dosegljiva tu: tatjana.likar@gov.si.

Moj miselni tezaver je kar dolgo procesiral, da bi izbral primerno besedo, ki bi opisala zgornje navedke. Na mojo žalost še kar procesiram...

2 komentarja:

  1. Moja beseda bi bila: Grozljivo! Za obseg dela, ki je napisan bi bilo minimalno vsaj 5 ljudi potrebnih. Ampak tudi to kaže na odnos do naše stroke, za katerega pa smo najbolj odgovorni knjižničarji sami.
    Že organiziranost znotraj knjižničarske stroke šepa, zakaj bi bilo torej na državni ravni kaj bolje?

    OdgovoriIzbriši
  2. Pred nekaj leti bi bil pravilen odgovor 2 (obe kolegici, magistri bibliotekarstva, sta bili "rekrutirani" iz NUK-a). Številčno gre torej s slabega na slabše . . .

    Ampak ne pozabimo, da so na Ministrstvu tudi ustrezne podporne službe, strokovne komisije (tudi za knjižnično dejavnost) in sveti (tudi Nacionalni svet za knjižnično dejavnost), kar ni malo. Umestitev (novega in medresorskega)Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost v zadnji Zakon o knjižničarstvu je (tudi) prav zasluga te službe. Kolegici Tatjani pa vsekakor zahvala in čestitke za dobro opravljeno (pre)obsežno delo!

    OdgovoriIzbriši